Producent

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

1. Ustalenia ogólne

1.a. Wyłącznym sprzedawcą produktów w sklepie intenetowym ( zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem internetowym www.falownik.sklep.pl (falownik.sklep.pl ) jest firma E-AUTOMATYKA ( dane rejestrowe : NIP 6692124708, REGON 330551061, 75-833 Koszalin, ul. Lutyków 22/3 ) zwana dalej Sprzedawcą .

1.b. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie ( zwane dalej Nabywcą ). 

2. Warunki sprzedaży

2.a. Podstawową formą zakupu w Sklepie jest zamówienie dokanane drogą internetową poprzez mechanizmy zakupowe na stronie www.moxa.sklep.pl, możliwe są inne sposoby składania zamówień ( e-mail, fax, telefon ) po uprzedniej konsultacji z obsługą Sklepu.

2.b. Nabywca dokonując zakupu potwierdza zaznajomienie się, w szczególności z ogólnymi warunkami sprzedaży, polityką prywatności, warunkami gwarancji oraz tym samym wyraża na nie zgodę.

2.c. Ceny zamieszczone na strona internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , a jedynie informacją handlową mogącą ulec zmienie bez podawania przyczyn czy powodów. 

3. Warunku gwarancji

Na urządzenia sprzedawane w Sklepie firma udziela Nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:

3.a. Przedmiot gwarancji : W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia , Sklep zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy lub jego podzespołu . Sklep może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na wolne od wad.

3.b. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dokonania sprzedaży, o ile nie zaznaczono inaczej.

3.c. Sklep zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 30 dni od daty dostarczenie tego urządzenia do siedziby Sklepu.

3.d. Zakres gwarancji : 

&1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu

&2. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady powstałe wskutek :

2.1. niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia

2.2 oddziaływania jakiekolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych.

2.3. nwadliwego transortu, składowania, przechowywania, czyszczenia czy konserwacji urządzenia.

2.4. eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach ( o ile nie jest do tego przeznaczone )

&3 Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny ( przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy ) 

4. Warunki zwrotu zakupionego towaru 

Sklep nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru z wyjątkiem sytuacji gdy :

4. Sklep prowadzi sprzedaż nie konsumencką towarów przemysłowych , w związku z czym w sprawach nie ujętych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

E-AUTOMATYKA - FALOWNIKI © 2020